San Diego Landmarks - San Diego Zoo - Pablo Escobar's hippos